ΟΔΗΓΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση οφείλουν αυστηρά το αργότερο 1 μήνα πριν την επιθυμητή έναρξη της πρακτικής να προσκομίσουν στη Γραμματεία Π.Α. την «Αίτηση» και την «Καρτέλα Προσωπικών στοιχείων», τα οποία παραλαμβάνονται είτε από τη Γραμματεία Π.Α. είτε ανασύρονται από την ηλεκτρονική σελίδα http://www.biology.uoc.gr/undergraduate/practice_appl_gr.htm

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί ηπρακτική άσκηση καθώς και το όνομα του επόπτη, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίησήαυτής στον φορέα.

 

2.

Αφού εγκριθεί η αίτηση δίδεται μία «Βεβαίωση πρακτικής άσκησης». Ο φοιτητής/τρια με αυτή τη βεβαίωση καθώς και την ταυτότητα, το Α.Φ.Μ. (εφόσον δεν έχει ΑΦΜ ο φοιτητής/τρια πηγαίνει στην εφορία στην οποία ανήκει και βγάζει) και τα στοιχεία του ΕΛΠΚ που αναγράφονται παρακάτω, απευθύνεται στο ΙΚΑ της περιοχής του/της ώστε να απογραφεί και να πάρει “Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου” τον οποίο αριθμό γνωστοποιεί στη Γραμματεία Π.Α.

Στοιχεία ΕΛΠΚ:

 

3.

Με την έναρξη της πρακτικής υπογράφεται το «Συμφωνητικό συνεργασίας» (σε 4 αντίτυπα) από τα τέσσερα (4) συμβαλλόμενα μέρη που παίρνουν μέρος στην πρακτική άσκησης:

Το «Συμφωνητικό Συνεργασίας» προσκομίζεται με την έναρξη της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία Π.Α.

 

4.

Επίσης με την έναρξη της πρακτικής οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το «Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης» στο οποίο θα σημειώνουν κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον επόπτη-στέλεχος του φορέα.

 

5.

Στο τέλος της άσκησης πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον επόπτη-στέλεχος του φορέα που τους επιβλέπει (συν σφραγίδα του φορέα)το «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» Το «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» θεωρείται πολύ βασικό και καθορίζει σε σημαντικό ποσοστό την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή/τριας.

 

6.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί αρκετά με το αντικείμενο ώστε να είναι σε θέση να συντάξουν επιστημονική «Τελική Έκθεση» από τον φοιτητή/τρια στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται: το είδος των δραστηριοτήτων του φορέα, το θέμα της πρακτικής άσκησης, με αναφορές στη γενικότερη σημασία του, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα σχετικά εργαλεία υλοποίησης, τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα και η σχετική βιβλιογραφία που τυχόν χρησιμοποιήθηκε.

 

7.

Η έκθεση αυτή με το «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης» παραδίδεται στη Γραμματεία Π.Α. και στη συνέχεια στον Επιβλέποντα Καθηγητή για την τελική αξιολόγηση της πρακτική του άσκησης. Εφόσον τους ζητηθεί, δίνουν σύντομη ομιλία για το αντικείμενο της εξάσκησης.

 

8.

Επίσης, με το τέλος της πρακτικής άσκησης οφείλουν όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν, να συμπληρώσουν το «Ερωτηματολόγιο-αξιολόγηση προγράμματος». Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά την βελτίωση του προγράμματος, καθώς και την καλύτερη συνεργασία με τους συνεργαζόμενους φορείς Θα βοηθήσει το τμήμα να αξιολογήσει τα αποτελέσματα, και να κάνει τυχόν διορθώσεις στο πρόγραμμα το επόμενο έτος.

Συνοπτικά, με το τέλος της πρακτικής άσκηση και για την κατοχύρωση αυτής, ο κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέτει στη Γραμματεία Π.Α. τα εξής έντυπα:

              1) «Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης»

              2) «Δελτίο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης»

              3) «Τελική Έκθεση»

              4) «Ερωτηματολόγιο-αξιολόγηση προγράμματος»

 9.

Για την κατοχύρωση της βαθμολογίας, ο φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση αναγνώρισης διδακτικών / πιστωτικών μονάδων και κατοχύρωσης μαθήματος κατ’ επιλογής «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ». Ακολουθεί η εξέταση του αιτήματος από την επιτροπή προπτυχιακών σπουδών (ΕΠΣ) και η σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete