ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Το Τμήμα Βιολογίας θεωρεί την πρακτική άσκηση ως ένα σημαντικό μέσο στην επαγγελματική καριέρα κάθε φοιτητή/τριας και στην ένταξή του/της στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό η πρακτική άσκηση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών, σαν μάθημα επιλογής, εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών, με αναγνώριση 2 (δύο) Διδακτικών μονάδων (2 Δ.Δ.) ή 3 (τριών) Πιστωτικών μονάδων (3 ECTS).

 

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως επίσης και σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή επιχειρήσεις του Εσωτερικού και Εξωτερικού (Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε τρεις με τρεισήμισι (3) ημερολογιακούς μήνες.

 

Το πρόγραμμα παρέχει ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας καθώς και αποζημίωση η οποία καταβάλλεται μετά από εντολή του Ε.Υ. με την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση και καλή εκτέλεση της πρακτικής άσκησης από τη μεριά του εκπαιδευομένου, μόνο αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του προγράμματος.

 

Διαδικασίες παρακολούθησης - υλοποίησης

(i) Καθορισμός επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας. Σαφής προγραμματισμός και περιγραφή της εργασίας που θα αναλαμβάνει κάθε ασκούμενος σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα μέλος Δ.Ε.Π.

(ii) Έλεγχος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της άσκησης, από το εποπτεύων μέλος ΔΕΠ εάν ο εξασκούμενος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι από την σύμβαση να ειδοποιούν άμεσα σε περίπτωση μη συνέπειας η άλλου προβλήματος. Επίσης, και οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον επόπτη και/ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εάν υπάρχει ασυνέπεια. 

(iii) Καθορισμός επόπτη από το φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Οι ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν εβδομαδιαίο πρωτόκολλο με ευθύνη του επόπτη από το φορέα παροχής πρακτικής άσκησης. Μετά το τέλος της άσκησης, οι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τον επόπτη στον φορέα. Η συνοπτική έκθεση κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης του Τμήματος.

(iv) Ο φορέας παροχής πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής άσκησης του Τμήματος την γραπτή αξιολόγηση του εξασκούμενου, όπου αναφέρεται η συνέπεια, η επάρκεια γνώσεων, η ακρίβεια, η ικανότητα συνεργασίας, η προσαρμοστικότητα, καθώς και η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

Με το τέλος της πρακτικής και απαραιτήτως για την αναγνώριση διδακτικών μονάδων, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία Π.Α.:

 

Αξιολόγηση της πραγματοποιηθείσας άσκησης

(i) Ο επόπτης του φορέα πρακτικής άσκησης αξιολογεί την απόδοση και τη συνολική παρουσία του φοιτητή/τριας και βαθμολογεί την τελική συνοπτική έκθεση πεπραγμένων του φοιτητή/τριας.

(ii) Το εποπτεύων μέλος ΔΕΠ βαθμολογεί την τελική έκθεση πεπραγμένων του φοιτητή/τριας.

(iii) Ο τελικός βαθμός χαρακτηρίζεται με pass, no pass

(iv) Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες καταθέτουν αίτηση αναγνώρισης διδακτικών/πιστωτικών μονάδων και κατοχύρωσης μαθήματος κατ’ επιλογής «Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ». Ακολουθεί η εξέταση του αιτήματος από την επιτροπή προπτυχιακών σπουδών (ΕΠΣ) και σχετική εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την κατοχύρωση της βαθμολογίας και την αναγνώριση των δυο (2) διδακτικών μονάδων ή τριών (3) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Σε περίπτωση που υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από τις δυνατότητες απορρόφησης, θα εφαρμοστούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:


 

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete