ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) να βρίσκονται στο 4ο και άνω έτος των σπουδών τους (7o εξάμηνο και άνω),

β) να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα κύκλου,

γ) να μην πραγματοποιούν ταυτόχρονα (στο ίδιο εξάμηνο) την πτυχιακή τους εργασία,

δ) η πρακτική άσκηση να άπτεται της επιλεγμένης κατεύθυνσης εξειδίκευσης.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητο να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά πλήρως συμπληρωμένα:

τα οποία υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε εντύπως στη Γραμματεία Π.Α. (υπ’ όψη Σοφίας Κυριακίδη, Γραφείο 325γ 2ο Επίπεδο,e-mail: kyriakidi@biology.uoc.gr Τμήμα Βιολογίας, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο) ή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, Κο Μ.Παυλίδη (e-mail: pavlidis@biology.uoc.gr).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Το αργότερο 1 μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ):

Εάν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, διαρκείας μέχρι 3 μηνών, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Π.Α. ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος ώστε να σας εντάξουμε στο αρχείο των επιχειρήσεων του προγράμματος.

 

Institute of Molecular Biology & Biotechnology
Hellenic Centre for Marine Research
Natural History Musuem of Crete